Podejście do raportowania

O raporcie

[GRI: 2-3] Raport ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium prezentuje działalność Grupy Banku Millennium za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został opublikowany w dniu 15 lutego 2023 roku. Raport został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI: opcja „Core” (wykorzystano także sektorowy dodatek do usług finansowych) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego nałożonymi przez znowelizowaną Ustawę o rachunkowości. Raport stanowi sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b Ustawy. Zawarto w nim podsumowanie działalności Grupy Banku Millennium w kontekście zrównoważonego rozwoju, tj. w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. [GRI: 2-3] Grupa Banku Millennium publikuje raporty w cyklu rocznym. Ostatni raport, sporządzony za rok 2021, opublikowany został w lutym 2022 roku. Pierwszy raport odpowiedzialności społecznej Bank wydał za 2006 rok. [GRI: 2-2] W raporcie opisano działalność Banku oraz pozostałych głównych spółek Grupy Banku Millennium (Millennium Leasing sp. z o.o., Millennium TFI, Millennium Bank Hipoteczny, Millennium Goodie). W raporcie uwzględniono również  zmiany w strukturze Grupy Banku Millennium, związane z podziałem Domu Maklerskiego, opisanym w rozdziale „Profil organizacji”. Zmiana ta nie miała wpływu na zastosowaną metodologię konsolidacji danych.  W odniesieniu do istotnych zagadnień prezentowane jest podejście dotyczące wszystkich spółek objętych raportowaniem. [GRI: 2-6] Zmiana w strukturze Grupy Banku Millennium, dotycząca Millennium Domu Maklerskiego, została opisana w rozdziale „Profil organizacji”.

W stosunku do ostatniej publikacji za 2021 rok nie zaszły istotne zmiany w zasięgu i granicach raportowania, natomiast, w związku ze zmianą w zakresie Standardów GRI, część informacji została przedstawiona w sposób bardziej szczegółowy.
[GRI: 2-4] W rozdziale „Wyniki ekonomiczne” niniejszego raportu zaprezentowano dane wartości skorygowanego zysku netto i skorygowanego ROE za 2021r. różniące się od tych, które zostały zaprezentowane w Raporcie ESG za rok 2021. Różnice w stosunku do prezentowanych w Raporcie ESG za rok 2021 wartości skorygowanego zysku netto i skorygowanego ROE za 2021r. wynikają z korekt i weryfikacji pozycji dotyczących kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi (koszty rezerw na ryzyko prawne, koszty zawieranych ugód i prawne). Dodatkowo w przypadku skorygowanego wskaźnika ROE wartość kapitałów własnych została dodatkowo skorygowana o wymienione koszty.

[GRI: 2-14] W proces sporządzania niniejszego raportu (przygotowanie treści i/lub ich sprawdzenie oraz akceptację) zostali włączeni zarówno kierujący poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Banku i Grupy, jak i członkowie zarządów – zarówno Banku, jak i spółek Grupy. Proces ten odbywał się w ramach spotkań dotyczących treści raportu oraz drogą mailową.

Ponadto osoby te uczestniczyły w procesie wyboru istotnych tematów raportowania, poprzez udział w badaniu opinii interesariuszy, opisanym szczegółowo w rozdziale „Definiowanie treści raportu – dialog z interesariuszami”, jak i poprzez ustalenia dokonywane w trybie roboczym lub w ramach pracy Komitetu Zrównoważonego Rozwoju.

[GRI: 2-5] Raport ESG Grupy Banku Millennium S.A. został poddany badaniu w postaci niezależnej usługi atestacyjnej w odniesieniu do wybranych wskaźników profilowych oraz wybranych materialnych wskaźników wynikowych. Usługa atestacyjna została zrealizowana przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k., która jest jednocześnie biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Banku i Grupy Banku Millennium. Proces wyboru audytora został przeprowadzony zgodnie z „Polityką wyboru i współpracy z firmami audytorskimi” i był koordynowany przez Biuro Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Departamentem Zapewnienia Zgodności, natomiast wybór audytora został uchwalony przez Zarząd Banku, a następnie zatwierdzony przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium.

Badanie w postaci niezależnej usługi atestacyjnej daje ograniczoną pewność zgodnie ze zmienionym Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 („Zmieniony ISAE 3000”), mającym zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych („IAASB”). Usługi nie stanowią czynności rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. jest niezależnym od Banku Millennium S.A. podmiotem.

Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej jest dostępny na stronie internetowej Banku Millennium S.A.

Wyniki wyszukiwania