Indeks treści GRI Standards

 

STANDARD GRI / INNE ŹRÓDŁO NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA LOKALIZACJA POMINIĘCIE NIEZALEŻNA ATESTACJA
Pominięte wymagania Powód Wyjaśnienie
OGÓLNE UJAWNIENIA
GRI 2: Ogólne ujawnienia 2021 Organizacja i jej praktyki raportowania
2-1 Dane na temat organizacji link TAK
2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji link
2-3 Okres objęty raportem, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe link
link
2-4 Korekty informacji link
2-5 Weryfikacja zewnętrzna link
Działalność i pracownicy
2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe link
link
link
2-7 Pracownicy link TAK
2-8 Osoby świadczące pracę niebędące pracownikami link
Zarządzanie
2-9 Struktura i skład organów zarządzających link
2-10 Powoływanie i wybór najwyższych organów zarządzających link
2-11 Przewodniczący najwyższych organów zarządzających link
2-12 Rola najwyższych organów zarządzających w nadzorowaniu zarządzania wpływem link
link
TAK
2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem link
2-14 Rola najwyższych organów zarządzających w raportowaniu zrównoważonego rozwoju link TAK
2-15 Konflikty interesów link
2-16 Komunikacja kwestii krytycznych link
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższych organów zarządzających link
2-18 Ocena działań najwyższych organów zarządzających link
2-19 Polityki wynagrodzeń link
2-20 Proces ustalania wynagrodzeń link
2-21 Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia link
Strategie, polityki i procedury
2-22 Oświadczenie w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju link
2-23 Zobowiązania w ramach polityk link TAK
2-24 Realizacja zobowiązań w ramach polityk link
link
2-25 Procesy łagodzenia negatywnego wpływu link
2-26 Mechanizmy zasięgania porad i sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości link TAK
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami link
link
link
2-28 Członkostwo w organizacjach link
Angażowanie interesariuszy
2-29 Podejście do angażowania interesariuszy link
link
link
TAK
2-30 Układy zbiorowe link TAK
ISTOTNE ZAGADNIENIA
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-1 Proces określania istotnych zagadnień link
3-2 Lista istotnych zagadnień link TAK
Zatrudnienie
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
link
TAK
GRI 401: Zatrudnienie 2016 401-1 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść (wskaźnik fluktuacji pracowników) link TAK
401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin link TAK
401-3 Urlopy rodzicielskie link
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
GRI 402: Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 2016 402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych link
BHP
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
GRI 403: BHP 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy link
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków link
403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy link
403-4 Wpływ pracowników na decyzje, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy link
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy link
403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników link
link
link
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo związanego z relacjami biznesowymi organizacji link
403-9 Urazy związane z pracą link
Szkolenia i edukacja
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika link
404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy wsparcia w okresie przejściowym link
404-3 Odsetek pracowników regularnie otrzymujących oceny pracy i rozwoju kariery link TAK
Różnorodność i równość szans
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Różnorodność organów zarządzających i pracowników link
link
link
TAK
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia całkowitego kobiet do mężczyzn link TAK
Zapobieganie dyskryminacji
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
GRI 406: Zapobieganie dyskryminacji 2016 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze link TAK
Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
GRI 417: Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 417-1 Wymagania dotyczące informowania o produktach i usługach oraz ich znakowania link
link
417-3 Wymagania dotyczące informowania o produktach i usługach oraz ich znakowania link
Prywatność klientów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
GRI 418: Prywatność klientów 2016 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności i utraty danych klientów link TAK
Dostępność produktów i usług banku, w szczególności dla osób wykluczonych cyfrowo, osób z niepełnosprawnościami i seniorów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 1 % placówek z dostępem dla osób z niepełnosprawnością link
Wskaźnik własny
2
% placówek franczyzowych z dostępem dla osób z niepełnosprawnością link
Wskaźnik własny
3
% bankomatów z dostępem dla osób z niepełnosprawnością link
Innowacje i rozwijanie przez bank nowych technologii
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 4 Działania podejmowane w zakresie innowacyjnych usług link
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa środków powierzonych bankowi
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 5 Działania w zakresie bezpieczeństwa link
Wskaźnik własny
6
Szkolenia z bezpieczeństwa link
Działania podejmowane przez bank w sferze edukacji ekologicznej
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 7 Działania podejmowane w ramach edukacji ekologicznej link
Programy społeczne Grupy Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link
link
TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 8 Działania podejmowane w ramach wolontariatu link
Działalność sponsoringowa i charytatywna banku
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami link TAK
Wskaźniki własne Wskaźnik własny 9 Środki przekazane w ramach darowizn i sponsoringu link
POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, NIEPRZYPISANE DO ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ
Wyniki ekonomiczne
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona link
Obecność na rynku
GRI 202: Obecność na rynku 2016 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do płacy minimalnej na danym rynku, z podziałem na płeć link TAK
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203: Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje w infrastrukturę oraz wspierane usługi link
link
Praktyki zakupowe
GRI 204: Praktyki zakupowe 2016 204-1 Odsetek zakupów u lokalnych dostawców link
Zapobieganie korupcji
GRI 205: Zapobieganie korupcji 2016 205-1 Jednostki biznesowe poddane analizie pod kątem ryzyk związanych z korupcją link
205-2 Komunikacja oraz szkolenia w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych link
link
TAK
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link TAK
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206: Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Kroki prawne podjęte z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych link TAK
Podatki
GRI 207: Podatki 2019 207-1 Podejście do kwestii podatków link
207-2 Zarządzanie tematem podatków, kontrola i zarządzanie ryzykiem link
207-3 Angażowanie interesariuszy i zarządzanie wątpliwościami w kwestiach podatkowych link
Materiały i surowce
GRI 301: Materiały i surowce 2016 301-1 Wykorzystane materiały i surowce wg masy lub objętości link TAK
Energia
GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii w organizacji link TAK
302-4 Redukcja zużycia energii link
Woda i ścieki
GRI 303: Woda i ścieki 2018 303-5 Zużycie wody link
Różnorodność biologiczna
GRI 304: Różnorodność biologiczna 2016 304-1 Zakłady znajdujące się na lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem różnorodności biologicznej link
Emisje
GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) link TAK
305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) link
305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) link TAK
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych link
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych link
Odpady
GRI 306: Odpady 2020 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami link
306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami link
306-3 Wytworzone odpady link TAK
306-4 Odpady nieskierowane do unieszkodliwienia link
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 308: Ocena środowiskowa dostawców 2016 308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych link
Społeczności lokalne
GRI 413: Społeczności lokalne 2016 413-1 Jednostki biznesowe z wdrożonymi programami współpracy z lokalnymi społecznościami, ocenami oddziaływania i programami rozwoju lokalnego link TAK
Ocena społeczna dostawców
GRI 414: Ocena społeczna dostawców 2016 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełniania kryteriów społecznych link
Ujawnienia związane z tematami sektorowymi
Portfel produktów FS5 Interakcje z klientami/ inwestorami/ partnerami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych i społecznych link
Społeczności lokalne FS13 Punkty dostępu na obszarach słabo zaludnionych lub w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej według rodzaju link TAK
Społeczności lokalne FS14 Inicjatywy na rzecz poprawy dostępu do usług finansowych dla osób w niekorzystnej sytuacji link TAK
Odpowiedzialny produkt FS15 Zasady uczciwego projektowania i sprzedaży produktów i usług finansowych link TAK
Odpowiedzialny produkt FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców link
link

Wyniki wyszukiwania