List Prezesa Zarządu

[GRI: 2-22]

Szanowni Państwo, za nami dwa lata pandemii, kryzys energetyczny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę, katastrofa ekologiczna w Odrze i rekordowo ciepły Sylwester (na Opolszczyźnie zanotowano 18,7 st. C w nocy!). Każde z tych ekstremalnych wydarzeń uświadamia nam, że dbanie o aktualne  zasoby jest niezbędnym elementem kreowania bezpiecznej i przewidywalnej przyszłości. Jednocześnie takie sytuacje przekierowują naszą uwagę na kwestie podstawowe związane z przetrwaniem.
Czy zatem w takich realiach idea zrównoważonego rozwoju ma szanse być naszym priorytetem? Moja odpowiedź brzmi – tak. Transformacja w kierunku zrównoważonego biznesu, wzięcie odpowiedzialności za pozytywne zmiany, to z mojego punktu widzenia konieczność. Nie mamy drugiej planety o nazwie Ziemia, dlatego musimy ratować tę,  na której żyjemy.
I każdy ma tu do odegrania ważną rolę – ja, My, Wy, klienci, kontrahenci i przedsiębiorcy.

Rok 2022 był dla Banku Millennium okresem realizacji ważnych zadań ukierunkowanych na urzeczywistnianie idei zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim przyjęliśmy Strategię ESG na lata 2022-2024. W dokumencie sprecyzowaliśmy cele środowiskowe, społeczne i te z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowane wcześniej w Strategii Banku „Inspirują nas ludzie”. W 2022 roku osiągnęliśmy cel obniżenia o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu do roku 2020. Kontynuowaliśmy też prace związane z poszerzaniem oferty zielonych produktów – wdrożyliśmy m.in. fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG. Po wybuchu wojny w Ukrainie, w geście solidarności wobec naszych wschodnich sąsiadów wprowadziliśmy wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy, a w pomoc na rzecz uchodźców włączyła się cała millennijna społeczność.

Siłą Banku Millennium jest zespół fantastycznych pracowników. To od nich w głównej mierze zależy powodzenie naszych działań i skuteczna realizacja strategii. Dlatego, aby Millennium było dla nich jeszcze lepszym i bardziej przyjaznym miejscem pracy, dokonaliśmy ważnych zmian w obszarze HR. Oprócz standardowego procesu oceny i promocji pracowników, zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestie podniesienia wynagrodzeń oraz rozszerzenia zakresu świadczeń socjalnych, zwiększając w ten sposób ochronę naszych pracowników przed negatywnym wpływem inflacji na ich życie.

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny docenione „Złotym Listkiem CSR” tygodnika Polityka, tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie” i – już 9 rok z rzędu – tytułem „Solidny Pracodawca”.

Dbałość o zrównoważony rozwój jest od lat nieodłącznym elementem codziennych procesów, ważną częścią kultury organizacyjnej i strategii Banku. Na bieżąco analizujemy, w jaki sposób wpływamy na szeroko rozumiane otoczenie - gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Nasze myślenie jest wieloaspektowe i ma charakter długofalowy, niezależny od wyznaczanych krótko- i długoterminowych celów biznesowych czy finansowych. Jesteśmy firmą otwartą na różne punkty widzenia, bo tylko taka firma jest w stanie zrozumieć klientów i wypracować niestandardowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Jako pracodawca wspieramy rozwój pracowników i promujemy współpracę. Jako członek lokalnej społeczności  stawiamy na inicjatywy budujące kapitał społeczny. Jesteśmy m.in. mecenasem kultury, a najważniejszym projektem kulturalnym jest festiwal filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. W prowadzonej działalności przestrzegamy najwyższych standardów, dbamy o pełną przejrzystość działań, zrównoważony łańcuch wartości oraz zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Bank prowadzi swój biznes świadomie i odpowiedzialnie, rygorystycznie przestrzegając praw człowieka i zasad „Kodeksu Etycznego Grupy”. Przyjęliśmy „Zasady odpowiedzialnego finansowania”, co oznacza wyłączenie lub ograniczenie finansowania sektorów, działalności i projektów, które nie odpowiadają naszym zobowiązaniom w zakresie ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju i minimalizacji społecznych rodzajów ryzyka. Stosujemy się również do obowiązującej „Polityki środowiskowej”.

Zgodnie z założeniami Strategii, działania Banku w obszarze ESG będą kontynuowane. Traktując zrównoważony rozwój jako zjawisko o charakterze  długofalowym, zaplanowaliśmy wiele średnio- i długoterminowych działań. Między innymi, do 2027 roku zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w obszarze emisji bezpośrednich i pośrednich (zakres 1 oraz 2) oraz docelowo, do roku 2050, zerowej emisji netto we wszystkich trzech zakresach.

Mamy świadomość jak potężnym i wymagającym ogromnych nakładów wyzwaniem jest realizacja światowych celów klimatycznych, w tym założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dostrzegamy naszą ważną rolę w zapewnieniu finansowania transformacji energetycznej oraz wdrażaniu różnorodnych proekologicznych rozwiązań. Oferujemy klientom własne produkty finansowe oraz wspieramy ich w pozyskaniu zielonego finansowania ze środków unijnych. Przy okazji obserwujemy istotne, pozytywne zmiany w ich postawach i oczekiwaniach, coraz częściej to właśnie oni są promotorem pozytywnych zmian w środowisku czy społeczeństwie. Wzrost wagi czynników ESG w łańcuchach dostaw, a wreszcie konieczność realizacji wielu inwestycji związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną to najistotniejsze czynniki wskazujące, że apetyt na „zielone” finansowanie będzie w najbliższych latach rósł, a przyjęty przez nas kierunek działań jest właściwy.

Zapraszam serdecznie do lektury raportu.


Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania