Struktura zarządzania

[GRI: 2-9] Zgodnie ze Statutem Banku Millennium, władzami Banku są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – m.in. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, podejmuje uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, udziela absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz ustala ich wynagrodzenia, podejmuje uchwały opiniujące sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Określa ona również liczbę członków Zarządu Banku, powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Banku oraz ustala ich wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety, składające się z członków Rady, dla pełnienia określonych czynności nadzorczych. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza liczy 12 członków (9 mężczyzn i 3 kobiety). Siedmiu członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, są obywatelami Polski. Siedmiu członków Rady nie jest powiązanych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Banku. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe.

[GRI: 2-9]
Skład Rady Nadzorczej Banku Millennium
Funkcja Kadencja
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Dariusz Rosati Wiceprzewodniczący
i Sekretarz Rady Nadzorczej
kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Miguel de Campos Pereira

de Bragança

  Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Olga Grygier-Siddons Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Anna Jakubowski Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
José Miguel Bensliman Schorcht

da Silva Pessanha

Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Miguel Maya Dias Pinheiro Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Beata Stelmach Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Lingjiang Xu Członek Rady Nadzorczej kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.

[GRI: 405-1] Rada Nadzorcza Banku Millennium według płci Mężczyźni Kobiety Razem
9 (75%) 3 (25%) 12 (100%)

[GRI: 405-1] Rada Nadzorcza Banku Millennium według grup wiekowych Mężczyźni Kobiety Razem
[30-50] 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
≥50 9 (75%) 3 (25%) 12 (100%)
Razem 9 (75%) 3 (25%) 12 (100%)

[GRI: 2-9] Opis kompetencji istotnych m.in. z punktu widzenia zarządzania ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wpływem firmy oraz informacje o innych pełnionych funkcjach przez członków Rady Nadzorczej Banku są dostępne, w odniesieniu do każdej z tych osób, na stronie internetowej Banku.

[GRI: 2-11] W roku 2022 Przewodniczący Rady Nadzorczej nie pełnił żadnej funkcji w kierowniczej ani nadzorczej w Grupie Banku Millennium. Był natomiast członkiem Rady Fundacji Banku Millennium (dalej: Fundacji). Fundatorem Fundacji Banku Millennium jest Bank, zaś zgodnie ze Statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

[GRI: 2-9] Zarząd Banku kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Na podstawie zasadniczej struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Zarząd określa szczegółowy schemat organizacyjny Banku. Zarząd określa zasady funkcjonowania i organizacji pracy w Banku oraz zasady polityki kadrowej. Ponadto, do kompetencji Zarządu należy m.in. opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Banku, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustanawianie przepisów wewnątrzbankowych, powoływanie komitetów upoważnionych do stałego monitoringu określonych spraw. Zarząd Banku liczy 7 członków. Czterech członków Zarządu jest obywatelami Polski. Kadencja Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe.

Skład Zarządu Banku Millennium Funkcja         Kadencja
Joao Nuno Lima Bras Jorge Prezes Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho Wiceprezes Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Wojciech Haase Członek Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Andrzej Gliński Członek Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
Wojciech Rybak Członek Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.
António Ferreira Pinto Júnior Członek Zarządu kadencja 3-letnia; powołanie 24.03.2021 r.

[GRI: 405-1] Zarząd Banku Millennium według płci Mężczyźni Kobiety Razem
7 (100%) 0 (0%) 7 (100%)

[GRI: 405-1] Zarząd Banku Millennium według grup wiekowych Mężczyźni Kobiety Razem
[30-50] 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
≥50 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%)
Razem 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%)

[GRI: 2-9] Opis kompetencji istotnych m.in. z punktu widzenia zarządzania ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wpływem firmy oraz informacje o innych pełnionych funkcjach przez członków Zarządu Banku są dostępne, w odniesieniu do każdej z tych osób, na stronie internetowej Banku.

W ramach struktury zarządczej, za nadzór nad obszarem zrównoważonego rozwoju odpowiada Prezes Zarządu Banku.

[GRI: 2-11] Prezes Zarządu Banku Millennium pełnił funkcje przewodniczącego rad nadzorczych w następujących spółkach Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski (do 3.08.2022 kiedy Millennium Dom Maklerski został inkorporowany do struktury prawnej Banku Millennium) i Millennium Goodie (w każdej z nich Bank Millennium posiadał 100% udział w kapitale). Pełnienie tych funkcji pozwala na sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością powyższych spółek. Spółki te w sposób istotny uzupełniają usługi bankowe świadczone przez Bank Millennium i są ważnym elementem oferty finansowej Grupy.

Poza sprawowaniem funkcji nadzorczych w powyższych spółkach, Prezes Zarządu Banku Millennium pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Fundacji Banku Millennium.

[GRI: 2-9] W Banku funkcjonują następujące Komitety:

 • Komitet Handlowy
 • Komitet Kredytowy
 • Komitet Ryzyka
 • Komitet Kapitału, Aktywów i Pasywów
 • Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego
 • Komitet Inwestycji i Kosztów
 • Komitet Należności Zagrożonych
 • Komitet Sterujący Technologii Informatycznych
 • Komitet Personalny
 • Komitet Walidacyjny
 • Komitet ds. AML
 • Komitet Produktowy
 • Komitet Zrównoważonego Rozwoju

Prezes Zarządu Banku jest Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju. W skład Komitetu wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku, jak również przedstawiciele jednostek wykonujących zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres zadań Komitetu obejmuje m.in. rekomendowanie do Zarządu Banku strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie planów operacyjnych związanych z wdrażaniem tej strategii oraz monitorowanie wdrażania zaplanowanych działań, ocenę wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na działalność Banku, zatwierdzanie i monitorowanie KPI i KRI w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazywanie Zarządowi Banku okresowej informacji o kluczowych aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Cały Zarząd Banku Millennium zasiada w Radach Nadzorczych Spółek:
Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Millennium Goodie sp. z o.o. W Radach Nadzorczych pozostałych spółek Grupy Banku Millennium Członkowie Zarządu Banku stanowią większość składu Rady, z wyjątkiem nowej spółki w strukturze Grupy –
Millennium Financial Services sp. z o.o., która nie posiada rady nadzorczej.
Dodatkowo w przypadku Millennium Banku Hipotecznego S.A. (oprócz 4 Członków Zarządu Banku Millennium S.A.) w skład Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa wchodzą członkowie niezależni.

Zgodnie z Ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych przy każdym banku hipotecznym na wniosek rady nadzorczej tego banku Komisja Nadzoru Finansowego powołuje powiernika oraz co najmniej jednego zastępcę powiernika. 20 maja 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego, powołała Powiernika i Zastępcę Powiernika przy Millennium Banku Hipotecznym.

Wyniki wyszukiwania