Polityka podatkowa

[GRI: 207-1] Bank postrzega realizację obowiązków podatkowych, w tym należyte i terminowe uiszczanie zobowiązań podatkowych, jako element społecznej odpowiedzialności biznesu i swoją istotną misję społeczną stanowiącą wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniający także niezbędne fundamenty do zrównoważonego rozwoju Banku.

Polityka podatkowa Banku jest ujęta w dokumencie „Polityka podatkowa Banku Millennium S.A.” dostępnym na stronie internetowej Banku.

Strategia podatkowa jest zatwierdzana przez Zarząd Banku na podstawie rekomendacji Kierującego Departamentem Podatkowym. Strategia podatkowa podlega bieżącym przeglądom i aktualizacjom dokonywanym przez Kierującego Departamentem Podatkowym dostosowującym do dynamicznie zmieniającego się otoczenia regulacyjnego w Polsce.
[GRI: 207-2] Rozdziały III i IV „Polityki podatkowej Banku Millennium S.A.” opisują szczegółowo zasady i proces zarządzania ryzykiem podatkowym w Banku.

Planowanie podatkowe oraz interpretacja ustaw podatkowych przy kwalifikacji różnych zdarzeń i przedsięwzięć odbywa się z uwzględnieniem niskiego poziomu apetytu Banku na ryzyko podatkowe i zachowaniem najwyższych standardów staranności w celu zapewnienia zgodności podatkowej. W celu zapewnienia zgodności podatkowej Bank utrzymuje odpowiedni ład podatkowy uregulowany aktami wewnątrzbankowymi określającymi role i obowiązki jednostek organizacyjnych Banku, a także kierownictwa wyższego i niższego szczebla w ramach procesów podatkowych z uwzględnieniem wytycznych KAS wynikających z Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dającym rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

[GRI: 207-3] W relacjach z organami KAS Bank zapewnia transparentność i zachowanie należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, w szczególności poprzez udzielanie rzetelnych, kompletnych i terminowych wyjaśnień z zachowaniem najwyższych standardów. Jako członek ZBP i Konfederacji Lewiatan Bank bierze udział w konsultacjach społecznych projektów zmian w przepisach prawa podatkowego. Bank jest otwarty i zbiera opinie i wątpliwości interesariuszy w kwestiach podatkowych odpowiadając w formie pisemnej na przedstawione kwestie. Bank również opublikuje na swojej stronie internetowej realizowane procesy podatkowe związane z interesariuszami. Bank ujawnia szczegółowe informacje o sprawach podatkowych w corocznej informacji o realizowanej strategii podatkowej publikowanej na podstawie art. 27c ustawy o CIT.

Wyniki wyszukiwania