Zapewnienie zgodności

Zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi opisane są w dokumencie „Polityki Zgodności Banku Millennium S.A.”. W ramach procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa następujące obszary:

 • monitorowanie zmian w przepisach prawa i standardach rynkowych,
 • zapewnianie zgodności wewnętrznych regulacji Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzorcze,
 • monitorowanie oraz zatwierdzanie nowych produktów, jak również modyfikacji bądź wycofywania istniejących produktów,
 • zatwierdzanie materiałów marketingowych,
 • zgłaszanie naruszeń przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów rynkowych,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przeciwdziałanie oraz zarządzanie konfliktami interesów,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • transakcje osobiste,
 • ochrona informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową,
 • monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów i usług finansowych objętych dyrektywą MiFID2.

Raport dotyczący funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem prezentowany jest co kwartał Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej, oraz corocznie Radzie Nadzorczej.

[GRI: 2-27] W 2022 roku nie nałożono prawomocnym orzeczeniem na Bank kar finansowych z tytułu braku zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

[GRI: 2-27] Bank definiuje jako istotne przypadki niezgodności z prawem i regulacjami sytuacje, w których zostały nałożone kary pieniężne lub inne sankcje za nieprzestrzeganie wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W latach 2020 – 2022, w Banku miał miejsce jeden przypadek niezgodności z przepisami w powyższym rozumieniu, zidentyfikowany w roku 2020, skutkujący karą pieniężną w wysokości 10 464 213 PLN (w tej sprawie Bank złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego). We wskazanym okresie w Banku nie miały miejsca jakiekolwiek inne przypadki niezgodności, których skutkiem byłyby kary innego rodzaju niż pieniężne.

Wyniki wyszukiwania