Przeciwdziałanie korupcji

Podejście Banku zakłada brak tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji, które można w skrócie sprowadzić do sytuacji przyjmowania bądź wręczania korzyści (tak majątkowych jak i niemajątkowych), mających na celu osiągnięcie określonego zachowania bądź zaniechania drugiej strony.

W tym celu Bank już od 2021 roku stosuje osobną regulację poświęconą tej tematyce, pod nazwą „Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne”.

Dokument stanowi próbę kompleksowego ujęcia tematyki korupcji i adresuje następujące obszary:

Odpowiedzialność za przeciwdziałanie zjawisku korupcji spoczywa na każdym pracowniku Banku, co oznacza że są oni zobowiązani, w przypadku podejrzenia popełnienia tego typu czynu, niezwłocznie poinformować właściwe służby Banku, a w przypadku gdyby mogli się obawiać konsekwencji dokonanego zgłoszenia, istnieje możliwość przekazania informacji z zachowaniem anonimowości. Regulacja wyznacza również role Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku, które powinny baczyć odpowiednio nad wdrożeniem oraz okresową oceną adekwatności i skuteczności wdrożonego systemu przeciwdziałania korupcji. W Banku ustanowione również funkcję Koordynatora, odpowiedzialnego za wdrożenie procesu przeciwdziałania korupcji oraz niezależne monitorowanie przestrzegania zasad nałożonych wskazaną wyżej regulacją.

Bank uznaje właściwe relacje z kontrahentami za podstawy sprawnego i transparentnego funkcjonowania Banku oraz świadczenia przez niego poszczególnych usług klientom. Nakłada to na Bank szczególny obowiązek analizy każdego z kontrahentów, zarówno na etapie nawiązywania relacji, jak również w całym okresie jej trwania. W ramach wspomnianej analizy, odpowiednie służby Banku poświęcają szczególną uwagę takim zagadnieniom jak: kluczowy personel kontrahenta, negatywne informacje z publicznie dostępnych źródeł (w tym mediów), weryfikacja danych kontrahenta na listach sankcyjnych stosowanych w Banku powiązania kapitałowe oraz osobowe z innymi podmiotami czy też dokonują weryfikacji przedstawianych przez kontrahenta referencji ze stanem faktycznym.

Relacje tego typu rozpatrywane są przez Bank w dwojakim aspekcie, to znaczy zatrudnienia oraz interakcji na poziomie urzędowym. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, Bank, zatrudniając tego typu osoby, dokłada wszelkiej staranności w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów, mając na uwadze uzasadnione interesy tych osób oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego (zwłaszcza w obszarach ochrony danych osobowych oraz prawa pracy). W drugim przypadku Bank podjął bezwzględną decyzję o zakazie wręczania bądź otrzymywania korzyści, niezależnie od ich wartości oraz charakteru; oznacza to również zakaz wręczania i przyjmowania korzyści o charakterze okolicznościowym występujących przy okazji świąt.

W przypadku partii politycznych, Bank przyjął politykę całkowitej neutralności, co oznacza niepodejmowanie się finansowania partii politycznych, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. W odniesieniu z kolei do organizacji typu non-profit (takich jak organizacje charytatywne czy fundacje), Bank dopuszcza finansowanie tego typu organizacji, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku.

Bank dzieli korzyści na trzy główne kategorie, tj. prezenty, wydarzenia reprezentacyjne oraz biznesowe. W zależności od typu korzyści, różna jest ścieżka postępowania. Niemniej, główną zasadą jest rejestrowanie korzyści, a w pewnych, wyszczególnionych w regulacji sytuacjach – ich uprzednie zatwierdzanie przez właściwe służby Banku. Wszystko to ma służyć uszczelnieniu procesu obiegu różnego rodzaju korzyści, które mogą być otrzymywane bądź przekazywane przez pracowników Banku.

[GRI: 205-2] Pracownicy w ramach obowiązkowych szkoleń z Kodeksu Etycznego zapoznają się z polityką antykorupcyjną Grupy Banku Millennium. Dodatkowo, w związku z wdrożeniem nowej regulacji „Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne”, za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji trwa akcja edukacyjna, polegająca na publikacji artykułów objaśniających najważniejsze aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji.

Pracownicy mogą również zgłaszać pytania oraz zaobserwowane nieprawidłowości w tym obszarze za pośrednictwem utworzonej do tego celu skrzynki mailowej, albo też kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub kierującym Departamentem Zapewnienia Zgodności.

Ponadto w roku 2022 wdrożono również szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji:

[GRI: 205-2] Przeszkoleni z zakresu przeciwdziałania korupcji* Bank 2022 Grupa 2022
Kadra menedżerska przeszkolona w danym roku 1 021 1 034
89,88% 89,99%
Pozostali pracownicy przeszkoleni w danym roku 5 331 5 350
96,57% 96,58%
* Liczba i % przeszkolonych. Szkolenie zakomunikowano 100% pracowników zatrudnionych w Grupie Banku Millennium (6 987 na dzień 31.12.2022). W odniesieniu do szkoleń z zakresu przeciwdziałania korupcji, w Grupie Banku Millennium nie są prowadzone szczegółowe analizy dotyczące podziału osób przeszkolonych na poszczególne kategorie pracowników.

Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w „Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium”, w tym do poszanowania praw człowieka i respektowania zasad polityki antykorupcyjnej. Treść regulacji „Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne” jest komunikowana i udostępniana 100% partnerów biznesowych oraz każdemu z dostawców biorących udział w przetargu. Bank nie organizuje odrębnych szkoleń z tematyki korupcji dla partnerów biznesowych, natomiast Zasady przeciwdziałania korupcji są udostępniane partnerom biznesowym i pozostałym interesariuszom na stronie internetowej Banku.

[GRI: 205-1] W ramach oceny poszczególnych składowych ryzyka operacyjnego, przedmiotem analizy Departamentu Audytu Wewnętrznego w trakcie prowadzonych badań audytowych jest także aspekt podatności na ryzyko korupcji różnych rodzajów aktywności Banku. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie potwierdzają adekwatność i efektywność wdrożonych w tym celu mechanizmów kontrolnych, jak np. procedury, podział obowiązków, autoryzacje, limity. Badaniom okresowym Departamentu Audytu Wewnętrznego podlega cała działalność Banku i wszystkie procesy biznesowe w ramach Grupy Banku Millennium.

[GRI: 205-3] W 2022 roku brak wykrytych przypadków korupcji.

Niektóre Spółki posiadają ponadto własne regulacje antykorupcyjne. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stosuje własne regulacje antykorupcyjne wynikające z wymogów prawa wobec tej kategorii podmiotów, ujęte w „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zachęt”.

Wyniki wyszukiwania