[GRI: 3-3] Bank Millennium przetwarza dane osobowe m.in. w celu zawarcia umowy, wykonania szeregu obowiązków nałożonych na Bank, prowadzenia rachunków bankowych, bezpiecznego realizowania dyspozycji, a także by informować o nowych usługach i produktach. Bank – jako administrator danych – dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) i w ten sposób chronić dane osobowe. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Grupie Banku Millennium sprawuje Inspektor Ochrony Danych, ponadto w Banku powstała specjalna jednostka, tj. Biuro Ochrony Danych, której zadaniem jest wspomaganie pracowników Banku przy wykonywaniu obowiązków w zakresie przetwarzania danych.

Bank Millennium przetwarza dane osobowe klientów, pracowników, czy innych osób będących w relacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
Dane osobowe stanowią dla Banku jedne z kluczowych zasobów, a ich bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem.
Bank stale udoskonala wykorzystywane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy nieautoryzowaną zmianą.

Jednocześnie w przypadku klientów Banku Millennium, dane osobowe objęte są także tajemnicą bankową, co wiąże się z obowiązkiem zapewnienia jeszcze dalej idącej ochrony danych dotyczących relacji z klientami. Dla zapewnienia najwyższych sztandarów także pod tym względem, realizowanie są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych,
w tym z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.

[GRI: 418-1] Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty ich danych w 2022 roku  
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez organizację * 69
Zakończone postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ** 0
Całkowita liczba zidentyfikowanych przypadków wycieku, kradzieży lub utraty danych klienta *** 90
Z czego wymagające zaraportowania do PUODO 32
* Dotyczy skarg klientów składanych osobiście lub przez podmioty reprezentujące, nie uwzględnia postępowań PUODO, które są obsługiwane poza procesem reklamacyjnym
** Postępowania przed PUODO dot. naruszeń ochrony danych osobowych zakończone w 2021 roku (nie dot. postępowań zakończonych zaskarżoną decyzją)
*** Dotyczy incydentów RODO zarejestrowanych w danym roku kalendarzowym

Wyniki wyszukiwania