Wyniki ekonomiczne

Grupa Banku Millennium realizuje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”.

[GRI: 201-1]
Wybrane wyniki ekonomiczne
(w mln zł)
GRUPA BANK
2022 2021 2022 2021
Przychody operacyjne 4 008,5 3 558,1 3 859,9 3 400,7
Koszty operacyjne* (2 093,2) (1 642,3) (2 019,9) (1 573,7)
Wskaźnik koszty/dochody 39,3% 46,2% 52,2% 46,3%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka (459,7) (299,0) (405,8) (257,2)
Odpisy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (2 017,3) (2 305,2) (2 017,3) (2 305,2)
Podatek bankowy (169,1) (312,6) (169,1) (312,6)
Podatek dochodowy (CIT) (283,8) (330,9) (265,2) (309,5)
Kredyty i pożyczki netto dla klientów 76 565,2 78 603,3 75 855,6 78 237,6
Depozyty klientów 98 038,5 91 447,5 98 264,8 91 672,3
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1=T1) 11,3% 14,0% 11,4% 14,0%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 14,4% 17,1% 14,5% 17,2%
Wynik netto raportowany (1 014,6) (1 331,9) (1 029,9) (1 357,5)
Wynik netto skorygowany (bez pozycji nadzwyczajnych) 2 239,1** 1 124,3****
Zwrot na kapitale (ROE) raportowany (17,5%) (16,3%)
Zwrot na kapitale (ROE) skorygowany (bez pozycji nadzwyczajnych) 21,5%** 11,0%****
Podział zysku
Dywidenda 0*** 0
Kapitał 100%*** 100%
* bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
** wynik netto i ROE skorygowany - bez pozycji nadzwyczajnych, dotyczących kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi (koszty rezerw na ryzyko prawne, koszty zawieranych ugód i prawne) oraz kosztów związanych z wakacjami kredytowymi
*** propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
**** Różnice w stosunku do prezentowanych w Raporcie ESG za rok 2021 wartości skorygowanego zysku netto i skorygowanego ROE za 2021r. wynikają z korekt i weryfikacji pozycji dotyczących kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi (koszty rezerw na ryzyko prawne, koszty zawieranych ugód i prawne). Dodatkowo w przypadku skorygowanego wskaźnika ROE wartość kapitałów własnych została dodatkowo skorygowana o wymienione koszty.

Wyniki wyszukiwania