Profil organizacji – wstęp

[GRI: 2-1] Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi klientom ze wszystkich segmentów rynku poprzez sieć placówek, indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną oraz inne usługi zdalne.
Bank został utworzony w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Dziś jest 7. największym pod względem aktywów bankiem komercyjnym w Polsce. [GRI: 2-6] Oferuje usługi klientom indywidualnym (w Segmencie Detalicznym, Prestige i Bankowości Prywatnej), mikroprzedsiębiorcom, a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw. Bank Millennium, łącząc najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkuruje we wszystkich segmentach rynku finansowego. Wieloletnią znajomość polskiego rynku Bank uzupełnia międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp)
– jeden największych komercyjnych banków w Portugalii, który jest strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium. Przełomową decyzją, która wpłynęła na zwiększenie skali działania i rozwój spółki, było kupno Euro Banku w 2019 roku.

Innowacyjność jest jedną z najważniejszych wartości kultury organizacyjnej Banku Millennium. Od początku działalności Bank wyznacza trendy w polskiej bankowości, np. był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Dziś spółka jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Priorytetem przy wprowadzaniu kolejnych innowacji niezmiennie jest ułatwianie codziennego życia klientów poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez Bank zmian jest dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika i zrozumienie unikalnych potrzeb różnych grup klientów oraz pełną dostępność usług finansowych.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium – jedną z najbardziej nowoczesnych grup finansowych w Polsce. Poza Bankiem, najważniejszymi jej spółkami w 2022 roku były: Millennium Leasing sp. z o.o. (działalność leasingowa), Millennium TFI (fundusze inwestycyjne), Millennium Bank Hipoteczny, a także oparta na zaawansowanej technologii platforma smartshoppingowa Millennium Goodie oraz Millennium Consulting (poprzednio Millennium Dom Maklerski).
W skład Grupy wchodzi również spółka Millennium Financial Services, która ma prowadzić działania dystrybucyjne dotyczące produktów ubezpieczeniowych.

Oferta powyższych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. Częścią Grupy jest także Fundacja Banku Millennium, która od lat wspiera projekty edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego.

29 lipca 2022 r. KRS zarejestrował podział Millennium Domu Maklerskiego (MDM). Po podziale, spółka funkcjonuje pod nazwą Millenium Consulting. Bank Millennium dokonał natomiast integracji wydzielonych usług maklerskich ze swoimi usługami.
W ramach nowo wyodrębnionej, wewnętrznej jednostki pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium, Bank świadczy bezpośrednio usługi maklerskie. Decyzja o włączeniu działalności maklerskiej do Banku Millennium podyktowana była dążeniem do zwiększenia jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich, kierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki integracji Bank zaoferuje klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego świadczonych w jednej instytucji. Zmiana właścicielska nie wymagała od dotychczasowych klientów MDM ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostały bez zmian.

[GRI: 2-6] Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna rozpoczął działalność 14 czerwca 2021 roku. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla Grupy Kapitałowej poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium S.A. Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie. Przeniesienie wierzytelności pozwala na finansowanie kredytów hipotecznych długoterminowymi listami zastawnymi sukcesywnie zmniejszając niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów.

[GRI: 2-1] Bank i Spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [GRI: 2-1] Siedzibą centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku i Wrocławiu.

 

[GRI: 2-1] Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium (stan na 31.12.2022 r.)

Wyniki wyszukiwania