Podejście do zrównoważonego rozwoju w Grupie Banku Millennium

[GRI: 2-12] Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju w Banku, w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku Millennium, w 2021 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat organizacji procesu zarządzania obszarem ESG zawarte są w rozdziale
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem”.

Polityki zrównoważonego rozwoju

[GRI: 2-23] Bank Millennium określił podstawowe zasady związane ze zrównoważonym rozwojem na poziomie całej Grupy Banku Millennium. Zasady te zostały określone w przyjętej przez Zarząd Banku „Polityce zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A.”, której integralną część stanowią, publikowane na stronie Banku, następujące dokumenty:

 • Dostosowanie procesu podejmowania decyzji, we wszystkich obszarach Grupy Banku Millennium, do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych („Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”), a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Uwzględnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w procesie tworzenia oraz oferowania produktów finansowych
 • Przejrzystość ujawnianych informacji dotyczących realizacji przez Grupę BM działań w obszarze zrównoważonego rozwoju
 • Budowanie świadomości pracowników, klientów oraz innych interesariuszy Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Przestrzeganie najwyższych standardów w prowadzonej działalności, w tym Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także dążenie do ciągłego zapewniania pełnej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami biznesowymi
 • Budowa relacji partnerskich i stałe zaangażowanie we współpracę ze społecznościami – zewnętrznymi i wewnętrznymi – w poszukiwanie możliwości tworzenia wartości społecznej, poprzez wspieranie inicjatyw związanych z kulturą, edukacją i wiedzą finansową, a także działania w ramach wolontariatu pracowniczego.
 • Włączenie ryzyk środowiskowych i społecznych do procesu oceny ryzyka klientów oraz uwzględnienie w politykach sektorowych czynników ryzyka ESG w odniesieniu do klientów korporacyjnych
 • Definiowanie listy sektorów i działalności niefinansowanych przez Grupę Banku Millennium – Grupa identyfikuje sektory działalności gospodarczej bądź projekty, których finansowanie jest niezgodne ze zobowiązaniem Grupy Banku Millennium do ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatu i zachowania różnorodności biologicznej. Z tego powodu w Grupie Banku Millennium wskazano sektory wyłączone z finansowania lub sektory finansowania warunkowego (finansowanie działalności lub projektów w tych sektorach jest możliwe przy spełnieniu dodatkowych warunków)
 • Finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych, w tym projektów związanych z zastąpieniem energetyki węglowej niskoemisyjnymi źródłami energii
 • Prowadzenie działań mających na celu redukcję śladu węglowego
 • Poszanowanie praw człowieka – Grupa Banku Millennium uwzględnia i promuje podstawowe zasady praw człowieka poprzez stosowanie etycznych praktyk biznesowych wobec różnych interesariuszy, w szczególności pracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, społeczności lokalnych. Takie praktyki zostały jasno określone w stosownych przepisach wewnętrznych Grupy Banku Millennium
 • Rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju – oferujemy szkolenia i inicjatywy dla pracowników mające na celu rozwój ich kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Promowanie kultury odpowiedzialnej konsumpcji – Grupa Banku Millennium przyjęła, w ramach Wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju dla dostawców, zestaw wymogów wobec dostawców obejmujących kwestie zrównoważonego rozwoju
 • Wywieranie wpływu na społeczeństwopromowanie kultury odpowiedzialności społecznej, rozwijanie działań na rzecz różnych grup interesariuszy oraz wspólnie z nimi, wspierających bezpośrednio lub pośrednio rozwój społeczny

Powyższe zobowiązania w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju mają zastosowanie do wszystkich działań oraz relacji biznesowych Banku Millennium.

Szczególną wagę przykładamy do kwestii praw człowieka, których przestrzeganie jest wpisane w podstawowe cele i zobowiązania Grupy Banku Millennium S.A. Jako Grupa Banku Millennium zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka, zapewniając zgodność z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego
(w tym z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych), a także określając wewnętrzne praktyki i procedury w tym obszarze.

 • Zakaz pracy przymusowej, pracy dzieci i handlu ludźmi – odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej związane z handlem ludźmi i pracą dzieci, przestrzegając w tym zakresie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
 • Zakaz dyskryminacji oraz naruszania praw pracowniczych – promujemy kulturę tolerancji i odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, sytuację rodzinną, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, przynależność do grup społecznych i przekonania polityczne lub wszelkiego rodzaju indywidualne cechy fizyczne, uwarunkowania zdrowotne lub niepełnosprawność. Zapewniamy zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, wolne od dyskryminacji, mobbingu i molestowania oraz wszelkich form przemocy.
 • Wolność zrzeszania się – respektujemy wolność zrzeszania się i przestrzegamy zasad umożliwiających zrzeszanie się Pracowników, a także tworzymy warunki do działania dla organizacji zrzeszających pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wynagrodzenia – promujemy sprawiedliwe i godziwe wynagradzanie swoich pracowników, w oparciu o ich kwalifikacje, doświadczenie, zakres obowiązków i pełnione funkcje. Przestrzegamy przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Kodeksu Pracy, a także regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
 • Relacje z pracownikami i akcjonariuszami – promujemy prawa człowieka w relacjach z pracownikami i akcjonariuszami, poprzez wdrażanie i stosowanie adekwatnych regulacji wewnętrznych, w tym Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium, które określają zasady kształtujące zdrowe, transparentne relacje z tymi grupami interesariuszy.
 • Relacje z klientami – promujemy zrównoważone finansowanie jako element kultury korporacyjnej Grupy Banku Millennium. W tym zakresie uwzględniamy prawa człowieka w relacjach z klientami poprzez dostarczanie produktów i usług finansowych mających na celu wspieranie integracji społecznej (zapobieganie wykluczeniu) i niedyskryminacji oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W tym kontekście, przyjmujemy polityki i procedury, które zapewniają adekwatne podejście do naszych klientów, przestrzegając ich prawa do prywatności oraz zapewniając poufność i bezpieczeństwo ich danych.
 • Traktujemy naszych klientów z szacunkiem, nie dopuszczając do jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, sytuację rodzinną, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, status społeczny i przekonania polityczne lub jakiekolwiek indywidualne cechy fizyczne, uwarunkowania zdrowotne lub niepełnosprawność.
 • Relacje z dostawcami i partnerami – promujemy przestrzeganie praw człowieka u naszych dostawców i partnerów. Opracowaliśmy „Wytyczne zrównoważonego rozwoju dla dostawców Grupy Banku Millennium”, w których wskazujemy, w jaki sposób rozumiemy przestrzeganie praw człowieka w ramach łańcucha dostaw. Oczekujemy, że wszyscy dostawcy i partnerzy Grupy Banku Millennium będą szanować prawa człowieka, odrzucając pracę przymusową oraz pracę dzieci, zapewniając rzetelne i sprawiedliwe wynagrodzenie i oferując równe szanse i środowisko pracy wolne od dyskryminacji oraz wszelkich form przemocy.
 • Relacje społeczne – wspieramy promowanie praw człowieka w otaczających nas społecznościach, dbając o to, aby nasza działalność wpływała pozytywnie na otoczenie.

Grupa Banku Millennium promuje zasadę odpowiedzialności społecznej, skierowaną do najbardziej potrzebujących lub zagrożonych wykluczeniem grup społecznych

Grupa Banku Millennium działa z poszanowaniem godności ludzkiej i respektuje prawo do równego traktowania, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, religii, statusu rodzinnego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, sytuacji finansowej, przekonań religijnych i ideologicznych, członkostwa w związkach zawodowych lub innych powodów, które mogą narażać na dyskryminujące zachowania.

W szczególności polityki Grupy Millennium wskazują na potrzebę ochrony i wsparcia dla: osób zagrożonych wykluczeniem, osób z niepełnosprawnościami, pracowników – rodziców,   osób w trudnych sytuacjach życiowych – podmioty z Grupy Millennium oferują wsparcie socjalne dla takich osób, dla którego kryterium zastosowania jest sytuacja finansowa i osobista, w tym stan zdrowia.

Informacja o przyjętych w Grupie Banku Millennium dokumentach opisujących zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju została przekazana pracownikom Grupy w styczniu 2023 roku w ramach artykułu opublikowanego w intranecie korporacyjnym „Świat Millennium”. W ten sam sposób zostali też poinformowani pracownicy partnerów franczyzowych. W przypadku pozostałych partnerów biznesowych Bank nie sporządzał odrębnej komunikacji, natomiast udostępniono im wyżej opisane dokumenty w zakładce ESG na stronie internetowej Banku.

Realizacja zobowiązań w ramach polityk

[GRI: 2-24] Odpowiedzialność za realizację zobowiązań polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju przydzielana jest zgodnie z podziałem kompetencji w Zarządzie Banku oraz zakresem odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz kierujących nimi osób (opisanym w Regulaminie Organizacyjnym Banku i regulaminach organizacyjnych poszczególnych jednostek).

Bank stoi na stanowisku, iż kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze dotyczą wielu dziedzin i obszarów działalności Banku, stanowiąc integralną część biznesu. Ze względu na wagę tych kwestii Biuro Zrównoważonego Rozwoju – jednostka, której celem jest nadzór i koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej – podlega bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Zarządu Banku, natomiast w skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Banku.

Integracja zobowiązań wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju z celami strategicznymi, a następnie operacyjnym wdrożeniem tych celów następuje poprzez:

 • przyjęcie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem zarówno w Strategii Grupy na lata 2022-2024, jak i w stanowiącej jej rozwinięcie strategii ESG na lata 2022-2024,
 • włączenie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych do procesów i procedur operacyjnych,
 • wdrożenie procesu monitorowania wykonania inicjatyw strategicznych w obszarze ESG w ramach prac Komitetu Zrównoważonego Rozwoju.

Zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają istotny wpływ na kształtowanie się relacji biznesowych Grupy.

Grupa działa zgodnie z przyjętą Polityką środowiskową, stosując się do opisanych w niej wyłączeń w finansowaniu określonych działań, a także do zobowiązania co do wspierania finansowania inwestycji proekologicznych i energooszczędnych. Polityka ta została szczegółowo opisana w rozdziale „Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium”.

Oferowanie zrównoważonych produktów finansowych oraz odpowiedzialna polityka kredytowa stanowią istotny aspekt działań Grupy Banku Millennium w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Grupa Banku Millennium uwzględnia ryzyka środowiskowe i społeczne w procesach oceny klientów, udzielania kredytów i finansowania projektów, biorąc pod uwagę nie tylko ryzyka związane z sektorami działalności, w których klienci prowadzą swoją działalność, ale także ich funkcjonowanie w kontekście kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (związanych z ładem korporacyjnym).

W tym kontekście Grupa Banku Millennium uznaje istnienie sektorów działalności lub projektów, które nie odpowiadają zobowiązaniu podjętemu przez Grupę w zakresie ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania różnorodności biologicznej i minimalizacji społecznych rodzajów ryzyka. W związku z tym niniejszy dokument określa zarówno wyłączenia jak i ograniczenia, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania.

Swoją ważną rolę postrzegamy również w oferowaniu produktów i usług, które przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu i uwzględniają zasady społeczne. Grupa Banku Millennium dostarcza produkty i usługi promujące przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym udzielanie wsparcia dla części społeczeństwa o mniejszych możliwościach w zakresie korzystania z rozwiązań bankowości cyfrowej, upowszechnianie dostępu do produktów finansowych oraz wspieranie przedsiębiorczości.

W relacji z dostawcami Grupy Banku Millennium obowiązują Wytyczne zrównoważonego rozwoju dla dostawców. Ponadto w procesie wyboru dostawców Grupa stosuje Kwestionariusz dla dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.

[GRI: 2-23] Weryfikacja realizacji podjętych zobowiązań w ramach Polityki Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium S.A. następuje wielotorowo – w ramach systemu kontroli wewnętrznej banku, systemu raportowania do Zarządu oraz do funkcjonujących w Banku komitetów, w tym do Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, którego rolą jest podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Grupie Banku Millennium S.A. w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania.

Wyniki wyszukiwania