Opis istotnych rodzajów ryzyka w obszarze ESG

Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, że wszystkie rodzaje ryzyka są zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetytu na ryzyko) oraz charakteru i skali działania Grupy. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie określane są kluczowe rodzaje ryzyka, a następnie definiowane i wdrażane właściwe strategie i polityki ryzyka.

Bank włącza analizę czynników ryzyka ESG do procesu oceny istotności ryzyka tam, gdzie te czynniki mogą występować oraz do zarządzania ocenionymi jako istotne rodzajami ryzyka. W szczególności Bank bierze pod uwagę czynniki ryzyka fizycznego oraz transformacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Bank opisał istotne rodzaje ryzyka związane z działalnością jednostki mogące wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W obszarze związanym z zagadnieniami społecznymi Bank Millennium zarządza różnymi rodzajami ryzyka, jednak nadrzędne dla Banku jest ryzyko związane z bezpieczeństwem środków klientów. Jest ono wypadkową innych rodzajów ryzyka, w tym między innymi ryzyka reputacji, rozpatrywanego zarówno z punktu widzenia Banku i Grupy Banku Millennium S.A., jak również z punktu widzenia całego sektora bankowego. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez kompleksowe działania i silne kompetencje w obszarze zapewnienia zgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz bezpieczeństwa (w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa).

W odniesieniu do ryzyka związanego z relacjami z klientami Bank rozpatruje aspekty prawne zawartych umów, ryzyko niewłaściwej konstrukcji produktów i usług oraz ryzyko optymalnego doboru produktu do potrzeb i możliwości klienta. Analizując nowe przepisy prawa, opinie UOKiK oraz innych organów, jest skoncentrowany na dostarczaniu klientowi najlepszej jakości produktów i usług, co jest potwierdzone wysokimi pozycjami Banku w różnych rankingach.

W obszarze ryzyka związanego z niewłaściwymi praktykami dotyczącymi zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy, Bank minimalizuje ryzyko dużej fluktuacji pracowników poprzez posiadanie stosownych polityk (w tym kadrowej, wynagrodzeń i różnorodności) oraz oferowanie wysokich standardów pracy.

Ryzyko związane z kwestią braku poszanowania praw człowieka i zapobiegania korupcji odnosi się do możliwości wystąpienia w organizacji przypadków naruszenia praw człowieka i przypadków korupcji. Rodzi to ryzyko odpowiedzialności karnej, administracyjnej, finansowej oraz utraty reputacji. Grupa Banku zapobiega temu ryzyku stosując się do : „Zasad zrównoważonego rozwoju”, „Zasad przeciwdziałania korupcji”, „Zasad przestrzegania praw człowieka”, „Polityki Różnorodności” oraz zobowiązując swoich pracowników i kontrahentów do przestrzegania „Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium”, w którym kwestie te są uregulowane, oraz oferując możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń w tych obszarach. Ponadto kontrahenci Banku są zobowiązani do przestrzegania  „Zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju dla dostawców”.

Ryzyko dotyczące wpływu na środowisko naturalne wiąże się głównie z negatywnym wpływem Grupy na środowisko, zarówno poprzez jej własną działalność operacyjną, jak i finansowane przez Bank projekty i inwestycje. Grupa zapobiega temu ryzyku stosując się do przepisów prawnych, monitorując własny wpływ na środowisko, wdrażając działania prośrodowiskowe oraz stosując się do „Polityki Środowiskowej Grupy Banku Millennium” i „Zasad odpowiedzialnego finansowania”.

Szczegółowy opis zarządzania powyższymi rodzajami ryzyka zawarty jest w poszczególnych sekcjach raportu dotyczących relacji z klientami, pracownikami, kontrahentami i społecznościami oraz kwestii poszanowania praw człowieka, zapobiegania korupcji i zarządzania wpływem na środowisko naturalne.

Wyniki wyszukiwania