ESG integralną częścią strategii na lata 2022-2024

Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) od lat są integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium.

Obszar ESG został ujęty w nowej strategii Grupy na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku. Dla Banku Millennium istotne jest nie tylko osiąganie założonych w strategii celów, ale także sposób ich osiągania, z zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, zgodnie z wysokimi standardami jakości i etyki w procesie sprzedaży i oferowanych usługach. Nazwa nowej strategii „Inspirują nas ludzie” podkreśla wagę przywiązywaną do inspiracji płynących od pracowników, a także klientów oraz społeczności, w której Bank funkcjonuje.

W nowej strategii Bank po raz pierwszy określił cele w zakresie ochrony klimatu – w tym redukcję o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w 2022 roku w porównaniu z 2020 rokiem, osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych (do 2027 roku) oraz pełnej neutralności klimatycznej (do roku 2050). Strategicznym celem jest również aktywne wspieranie klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzielenie w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne. W działania na rzecz środowiska, w tym finansowanie energooszczędnych inwestycji, Bank angażuje się od lat. Szeroko te kwestie omówione są w części „Środowisko” niniejszego raportu.

Jako instytucja, którą inspirują ludzie i ich potrzeby, Bank w strategii na lata 2022-2024 postawił  sobie za cel m.in. bycie pracodawcą pierwszego wyboru, dbałość o dostępność usług dla wszystkich klientów oraz słuchanie i wspieranie lokalnej społeczności. Jako odpowiedzialny członek społeczności, Bank kontynuuje program edukacji finansowej Fundacji Banku Millennium skierowany do dzieci i ich rodziców, ponad trzydziestoletnią tradycję mecenatu kultury oraz wspieranie społecznych inicjatyw pracowników Grupy Banku Millennium na rzecz ich lokalnego otoczenia.

W procesach zarządzania Bank nieustająco dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, a także o bezpieczeństwo i przejrzystość relacji z klientami. Bank stale rozwija procesy zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę również dynamicznie zmieniające się wyzwania w zakresie ryzyk klimatycznych. W Strategii Zarządzania Ryzykiem na lata 2022-2024 zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Banku zostały określone ramy Apetytu na Ryzyko dla wybranych czynników ryzyka ESG: poziomu emisji własnych, różnorodności oraz inicjatyw społecznych. W roku 2022 zestaw analizowanych wskaźników został poszerzony.

Strategia „Inspirują nas ludzie” na lata 2022-24 jest dostępna pod adresem.

W roku 2022 przyjęto i opublikowano „Strategię ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024”, która stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowanych w Strategii na lata 2022 – 2024 “Millennium 2024: Inspirują nas ludzie”.

Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju zaplanowane zostały w trzech obszarach, które stanowią dla nas filary Strategii ESG:

 • Ochrona środowiska,
 • Odpowiedzialność społeczna,
 • Ład korporacyjny.
 • Dążenie do neutralności klimatycznej
 • Redukcja zużycia zasobów
 • Oferta produktowa wspierająca zrównoważony rozwój
 • Odpowiedzialna polityka kredytowa
 • Partnerstwa z organizacjami
 • Działania edukacyjne
 • Rozwój i wsparcie pracowników
 • Promocja równouprawnienia i różnorodności
 • Wspieranie klientów w rozwoju ich biznesu i finansów
 • Bankowość bez barier
 • Edukacja i bezpieczeństwo
 • Działalność charytatywna i wsparcie kultury
 • Zrównoważona organizacja
 • Ład korporacyjny i polityki zgodności
 • Raportowanie i ujawnienia
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym
 • Polityki zrównoważonego łańcucha dostaw
 • Zrozumiała komunikacja

Naszym celem jest, aby inicjatywy rozwijane i wdrażane w ramach tych filarów w jak największym stopniu przyczyniały się do pozytywnych zmian dzisiaj i w przyszłości.

Strategia ESG na lata 2022-2024 dostępna jest na stronie internetowej Banku.

Realizacja inicjatyw opisanych w Strategii ESG jest regularnie monitorowana przez Komitet Zrównoważonego Rozwoju.
Proces ten jest opisany w rozdziale „Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Wyniki wyszukiwania