Definiowanie treści raportu – dialog z interesariuszami

[GRI: 2-29, 3-1, 3-2] Opracowanie raportu poprzedził proces definiowania jego treści, na który złożyła się identyfikacja, priorytetyzacja i walidacja kluczowych aspektów funkcjonowania Grupy Banku Millennium w sferach: biznesowej, środowiskowej, pracowniczej i społecznej. 31 adekwatnych do działalności Grupy Banku Millennium aspektów raportowania zidentyfikowano opierając się m.in. na zakresie tematycznym GRI Standards oraz praktykach i trendach zrównoważonego rozwoju w branży finansowej. Aspekty te zestawiono poniżej.

 • Rola czynników ESG, w tym odpowiedzialnego finansowania, w strategii biznesowej banku,
 • Polityka podatkowa banku,
 • Dostępność produktów i usług banku, w szczególności dla osób wykluczonych cyfrowo, osób z niepełnosprawnościami i seniorów,
 • Rzetelne i przejrzyste informowanie klientów banku, etyczny marketing i sprzedaż,
 • Innowacje i rozwijanie przez bank nowych technologii,
 • Zachowanie przez bank poufności w relacjach z klientami; działania zapobiegające utracie danych klientów,
 • Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa środków powierzonych bankowi,
 • Aktywności podejmowane przez bank w celu zapobiegania korupcji.
 • Wpływ banku na klimat oraz ryzyka i szanse dla jego biznesu związane ze zmianami klimatu,
 • Zużycie przez bank energii i sposoby jego redukcji,
 • Działania podejmowane przez bank w sferze edukacji ekologicznej,
 • Wpływ banku na różnorodność biologiczną,
 • Zużycie przez bank wody i sposoby jego redukcji,
 • Emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością banku oraz sposoby ich redukcji,
 • Wykorzystywane przez bank surowce i materiały,
 • Minimalizacja ilości produkowanych przez bank odpadów i recykling.
 • Warunki zatrudnienia w banku (benefity, urlopy rodzicielskie, rotacja pracowników),
 • Informowanie pracowników banku i przeprowadzanie z nimi konsultacji,
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników banku,
 • Szkolenia i wspieranie rozwoju pracowników banku,
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk w banku; równe wynagrodzenia mężczyzn i kobiet,
 • Ograniczanie przez bank potencjalnych przypadków dyskryminacji,
 • Gwarantowanie pracownikom banku prawa do zrzeszania się i prowadzenia sporów zbiorowych,
 • Wynagrodzenie pracowników banku najniższego szczebla (w stosunku do płacy minimalnej).
 • Działania banku związane ze wsparciem obywateli Ukrainy,
 • Relacje banku ze społecznościami lokalnymi i wpływ na nie,
 • Programy społeczne Grupy Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium,
 • Wolontariat organizowany przez bank oraz inicjatywy jego pracowników,
 • Działalność sponsoringowa i charytatywna banku,
 • Uwzględnianie czynników ESG w procesie wybierania przez bank dostawców,
 • Wsparcie finansowe i rzeczowe udzielane przez bank partiom politycznym i politykom.

Powyższe aspekty zostały poddane priorytetyzacji, na którą złożyły się dwa komplementarne procesy: badanie perspektywy wewnętrznej oraz badanie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

Perspektywa wewnętrzna została określona przez przedstawicieli i przedstawicielki kadry pracowniczej i kadry zarządzającej Grupy Banku Millennium za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej. Badanie zrealizowano w dniach 12 grudnia 2022 – 23 grudnia 2022 roku. Łącznie wzięło w nim udział 131 osób.

Badanie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych zostało przeprowadzone również w formie anonimowej ankiety online.
Prośba o wzięcie udziału w procesie została przesłana do przedstawicieli i przedstawicielek następujących grup interesariuszy:

 • Dostawcy/Partnerzy biznesowi
 • Media
 • Klienci
 • Instytucje kultury
 • Inwestorzy instytucjonalni
 • Organizacje biznesowe
 • Instytucje publiczne
 • Audytorzy
 • Uczelnie/Studenci
 • Organizacje międzynarodowe
 • NGO
 • Organizacje branżowe

Wybierając grupy interesariuszy, które zostały włączone w opisywany proces, bazowano na matrycy interesariuszy, opracowanej na potrzeby raportowania ESG za 2021 rok. Ankieta zrealizowana została w dniach 14 grudnia – 9 stycznia 2023 roku.
Łącznie otrzymano odpowiedzi od 14 osób.

Istotne tematy raportowania

Istotne tematy raportowania, zaprezentowane poniżej, zostały wyłonione z uwzględnieniem wyników opisanych powyżej procesów. Dodatkowo wzięto pod uwagę m.in. trendy raportowania niefinansowego, wytyczne TCFD w sprawie raportowania kwestii związanych z klimatem oraz zapisy ustawy o rachunkowości. Po przeprowadzonej analizie istotnych tematów, Bank zadecydował, aby niektóre z aspektów, pomimo niższej oceny nadanej w badaniu przez interesariuszy, opisać w raporcie szerzej (prezentując zarówno podejście do zarządzania, jak i dane wynikowe). Dotyczy to m.in., wykorzystanych materiałów i surowców, zużycia wody czy emisji gazów cieplarnianych oraz działań związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy.

 • Rzetelne i przejrzyste informowanie klientów banku, etyczny marketing i sprzedaż
 • Programy społeczne Grupy Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium
 • Dostępność produktów i usług banku, w szczególności dla osób wykluczonych cyfrowo, osób z niepełnosprawnościami i seniorów
 • Działania podejmowane przez bank w sferze edukacji ekologicznej
 • Zachowanie przez bank poufności w relacjach z klientami; działania zapobiegające utracie danych klientów
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk w banku; równe wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
 • Działalność sponsoringowa i charytatywna banku
 • Warunki zatrudnienia w banku (benefity, urlopy rodzicielskie, rotacja pracowników)
 • Rzetelne i przejrzyste informowanie klientów banku, etyczny marketing i sprzedaż
 • Szkolenia i wspieranie rozwoju pracowników banku
 • Informowanie pracowników banku i przeprowadzanie z nimi konsultacji
 • Innowacje i rozwijanie przez bank nowych technologii
 • Wynagrodzenie pracowników banku najniższego szczebla (w stosunku do płacy minimalnej)
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk w banku; równe wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
 • Ograniczanie przez bank potencjalnych przypadków dyskryminacji
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników banku
 • Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa środków powierzonych bankowi

Mapa istotnych tematów

 • 3 Dostępność produktów i usług banku, w szczególności dla osób wykluczonych cyfrowo, osób z niepełnosprawnościami i seniorów
 • 4 Rzetelne i przejrzyste informowanie klientów banku, etyczny marketing i sprzedaż
 • 5 Innowacje i rozwijanie przez bank nowych technologii
 • 6 Zachowanie przez bank poufności w relacjach z klientami; działania zapobiegające utracie danych klientów
 • 7 Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa środków powierzonych bankowi
 • 11 Działania podejmowane przez bank w sferze edukacji ekologicznej
 • 17 Warunki zatrudnienia w banku (benefity, urlopy rodzicielskie, rotacja pracowników)
 • 18 Informowanie pracowników banku i przeprowadzanie z nimi konsultacji
 • 19 Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników banku
 • 20 Szkolenia i wspieranie rozwoju pracowników banku
 • 21 Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk w banku; równe wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
 • 22 Ograniczanie przez bank potencjalnych przypadków dyskryminacji
 • 27 Programy społeczne Grupy Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium
 • 29 Działalność sponsoringowa i charytatywna banku
 • 1 Rola czynników ESG, w tym odpowiedzialnego finansowania, w strategii biznesowej banku
 • 2 Polityka podatkowa banku
 • 8 Aktywności podejmowane przez bank w celu zapobiegania korupcji
 • 9 Wpływ banku na klimat oraz ryzyka i szanse dla jego biznesu związane ze zmianami klimatu
 • 10 Zużycie przez bank energii i sposoby jego redukcji
 • 12 Wpływ banku na różnorodność biologiczną
 • 13 Zużycie przez bank wody i sposoby jego redukcji
 • 14 Emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością banku oraz sposoby ich redukcji
 • 15 Wykorzystywane przez bank surowce i materiały
 • 16 Minimalizacja ilości produkowanych przez bank odpadów i recykling
 • 23 Gwarantowanie pracownikom banku prawa do zrzeszania się i prowadzenia sporów zbiorowych
 • 24 Wynagrodzenie pracowników banku najniższego szczebla (w stosunku do płacy minimalnej)
 • 25 Działania banku związane ze wsparciem obywateli Ukrainy
 • 26 Relacje banku ze społecznościami lokalnymi i wpływ na nie
 • 28 Wolontariat organizowany przez bank oraz inicjatywy jego pracowników
 • 30 Uwzględnianie czynników ESG w procesie wybierania przez bank dostawców
 • 31 Wsparcie finansowe i rzeczowe udzielane przez bank partiom politycznym i politykom

[GRI: 3-2] W porównaniu z raportem za rok 2022 do listy tematów istotnych dodane zostały następujące zagadnienia:

 • Działania podejmowane przez bank w sferze edukacji ekologicznej
 • Informowanie pracowników banku i przeprowadzanie z nimi konsultacji
 • Działalność sponsoringowa i charytatywna banku

W porównaniu z raportem za rok 2021 na liście nie znalazły się następujące tematy:

 • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie, minimalizacja powstawania odpadów
 • Zgodność z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi użytkowania produktów oraz usług)
 • Pobór i zużycie wody przez firmę, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków
 • Ryzyka oraz szanse rozwoju biznesu wynikające ze zmian klimatycznych
 • Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
 • Polityka środowiskowa w zakresie finansowania
 • Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych
 • Przestrzeganie praw człowieka, szkolenia dla pracowników na temat praw człowieka
 • Ocena dostawców pod kątem praktyk zatrudnienia, kwestii społecznych i poszanowania praw człowieka
 • Etyczne podejście i dialog z klientami
 • Przejrzystość informacji o produktach i usługach
 • Uwzględnianie kwestii ESG w strategii biznesowej banku
 • Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji przypadków korupcji
 • Zarządzanie tematem podatków, płacenie podatków
 • Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie
 • Rozwój kanałów bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej
 • Wyniki finansowe (przychody, koszty)

Zestaw istotnych tematów zmienił się w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w wyniku badań perspektywy wewnętrznej i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

[GRI: 2-29] Priorytetem dla Banku są efektywne i wartościowe relacje z interesariuszami, dlatego Bank zarówno bada ich oczekiwania co do raportowania interesujących ich kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak i dostarcza im informacji zwrotnych co do przełożenia pozyskanych od nich informacji na faktyczną zawartość raportu.

Wyniki wyszukiwania