8. Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego
(w tym zaniechanie)
5 230 13 813
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka (6 119) (13 301)
Nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych (6 241) (3 697)
Nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą 0 0
Razem (7 130) (3 185)

Wyniki wyszukiwania