7. Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2021
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 503 39 881
Wynik na instrumentach kapitałowych 8 339 7 493
Wynik na instrumentach dłużnych 4 854 77 164
Razem 25 696 124 538

 

Spadek wyniku z tytułu instrumentów dłużnych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy w roku 2022, wynika z pozytywnej wyceny części akcji VISA Incorporation nie dopuszczonych do obrotu (które Grupa na bazie interpretacji zapisów IAS 32 prezentuje jako instrument dłużny, akcje VISA dopuszczone do obrotu ujmowane sa jako instrumenty kapitałowe) dokonanej w roku 2021.

Wyniki wyszukiwania