6. Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2021
Wynik na instrumentach dłużnych (13 179) (6 043)
Wynik na instrumentach pochodnych 12 786 (3 247)
Wynik z pozostałych operacji finansowych 81 (6)
Razem (312) (9 296)

Wyniki wyszukiwania