5. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2021
Operacje instrumentami dłużnymi (166) 12 896
Koszty operacji finansowych (2 440) (3 227)
Razem (2 606) 9 669

Wyniki wyszukiwania