40. Zobowiązania finansowe według umownych terminów wymagalności

31.12.2022 do
1 miesiąca
powyżej
1 miesiąca
do
3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
do
1 roku
powyżej
1 roku do
5 lat
powyżej
5 lat
RAZEM
Zobowiązania wobec banków 500 580 125 443 106 359 0 0 732 382
Zobowiązania wobec klientów 78 554 147 7 662 298 7 838 875 4 235 695 41 336 98 332 351
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 52 056 203 215 856 181 1 111 452
Zobowiązania podporządkowane 33 618 0 118 426 590 320 1 646 005 2 388 369
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej 4 642 350 1 892 400 1 751 535 5 118 184 2 567 845 15 972 314
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej 0 1 840 685 4 427 975 4 814 395 0 11 083 055
Zobowiązania warunkowe udzielone
– finansowe
10 782 601 0 0 0 0 10 782 601
Zobowiązania warunkowe udzielone
– gwarancyjne
2 047 856 0 0 0 0 2 047 856
RAZEM 96 561 152 11 520 826 14 295 226 14 961 809 5 111 367 142 450 380

31.12.2021 do
1 miesiąca
powyżej
1 miesiąca
do
3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
do
1 roku
powyżej
1 roku do
5 lat
powyżej
5 lat
RAZEM
Zobowiązania wobec banków 86 199 97 607 130 669 232 407 0 546 882
Zobowiązania wobec klientów 81 477 566 5 214 179 2 824 137 1 910 432 40 532 91 466 846
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 18 040 0 0 0 0 18 040
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 231 0 39 681 0 0 39 912
Zobowiązania podporządkowane 8 930 0 48 119 219 340 1 614 664 1 891 053
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej 6 573 344 2 815 476 3 585 701 4 675 899 116 999 17 767 419
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej 444 840 556 050 1 556 228 11 347 744 0 13 904 862
Zobowiązania warunkowe udzielone
– finansowe
12 034 696 0 0 0 0 12 034 696
Zobowiązania warunkowe udzielone
– gwarancyjne
1 847 442 0 0 0 0 1 847 442
RAZEM 102 491 288 8 683 312 8 184 535 18 385 822 1 772 195 139 517 152

Wyniki wyszukiwania