4. Przychody z tytułu dywidend

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 17 2
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 322 1 333
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 457 2 426
Razem 3 796 3 761

Wyniki wyszukiwania