39b. Skumulowane inne całkowite dochody

Skumulowane inne całkowite dochody powstają w rezultacie rozpoznania:

  • efektu wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości, dla instrumentów dłużnych, z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Efekt wyceny instrumentów kapitałowych nie podlega przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
    W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty powstałe z wyceny zobowiązań wynikających z utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Wycena jest sporządzona przy zastosowaniu metody prognozowanego kosztu jednostkowego, a parametrami, które mają istotny wpływ na wysokość wartości bieżącej tych zobowiązań są: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa dyskontowa, stopa wzrostu płac. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.

Kapitał z aktualizacji wyceny

31.12.2022 31.12.2021
Efekt wyceny (brutto) (1 286 769) (1 060 039)
Podatek odroczony 244 485 201 406
Efekt wyceny netto (1 042 284) (858 633)

Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2022 - 31.12.2022

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (683 468) 129 858 (553 610)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (166) 32 (134)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych 41 231 (7 834) 33 397
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (245 112) 46 571 (198 541)
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (4 422) 840 (3 582)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (891 937) 169 467 (722 470)

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2021 - 31.12.2021

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 294 881 (56 027) 238 854
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (12 896) 2 450 (10 446)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych (660) 125 (535)
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (963 979) 183 155 (780 824)
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (814) 155 (659)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (683 468) 129 858 (553 610)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2022 - 31.12.2022

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (378 911) 71 992 (306 919)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny (34 502) 6 556 (27 946)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 7 353 (1 397) 5 956
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (406 060) 77 151 (328 909)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2021 - 31.12.2021

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (44 420) 8 439 (35 981)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny (338 189) 64 256 (273 933)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 3 698 (703) 2 995
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (378 911) 71 992 (306 919)

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2022 - 31.12.2022

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 340 (444) 1 896
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne 8 888 (1 689) 7 199
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 228 (2 133) 9 095

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2021 - 31.12.2021

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (3 724) 708 (3 016)
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne 6 064 (1 152) 4 912
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 340 (444) 1 896

Wyniki wyszukiwania