Kapitał podstawowy Banku Millennium S.A. wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co prezentuje poniższa tabela.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.
Seria /
emisja
Rodzaj
akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
Liczba
akcji
Wartość
serii/emisji
(w zł)
Sposób pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe 4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe 1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe 2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe 1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe 6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe 9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe 8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe 7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994

Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN

122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154 05.12.1994
I na okaziciela zwykłe 65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe 196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe 424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe 363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009

Liczba akcji  razem

1 213 116 777

Kapitał akcyjny razem

1 213 116 777

W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane konwersje akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela. W związku z powyższym liczba akcji imiennych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 107 608, z czego 61 600 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej przedstawiona jest informacja, zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Banku, o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Według dostępnych Bankowi informacji, w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień 31 grudnia 2022 roku akcjonariuszami Banku były następujące podmioty:

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2022 Ilość akcji % udział
w kapitale zakładowym
Ilość głosów % udział
w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 107 970 039 8,90 107 970 039 8,90
Allianz Polska OFE + Drugi Allianz Polska OFE (*) 96 792 815(*) 7,98(*) 96 792 815(*) 7,98(*)
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 67 417 542 5,56 67 417 542 5,56
(*) Dodatkowo PTE Allianz Polska S.A. zarządza funduszem Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Zgodnie z zawiadomieniem PTE Allianz Polska S.A., ogłoszonym przez Bank raportem bieżącym nr 3/2023, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Allianz Polska OFE i Drugi Allianz Polska OFE na dzień 30.12.2022 r., posiadały wspólnie 96 810 815 akcji Banku (7,98% głosów), w tym Drugi Allianz Polska OFE 80 760 035 akcji Banku (6,66% głosów).

Dane zawarte w tabeli ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym Banco Comercial Portugues S.A. są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 marca 2022 r. Natomiast, w zakresie dotyczącym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie rocznej struktury aktywów wyżej wskazanych Funduszy według stanu na dzień 30 grudnia 2022 r. (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl, www.allianz.pl i www.pzu.pl) oraz zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. (raport bieżący Banku nr 3/2023). W zakresie kalkulacji dokonanych na podstawie rocznych struktur ww. Funduszy, założono średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w wysokości 4,6013 zł.

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2021 Ilość akcji % udział
w kapitale zakładowym
Ilość głosów % udział
w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 99 291 825 8,18 99 291 825 8,18
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 72 760 035 6,00 72 760 035 6,00
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 69 451 428 5,73 69 451 428 5,73

Wyniki wyszukiwania