38d. Zmiana stanu rezerw na odprawy emerytalne

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 38 061 38 234
Utworzenie / Odwrócenie rezerw 6 010 7 124
Wykorzystanie rezerw (1 478) (1 233)
(Zyski) / straty aktuarialne (8 776) (6 064)
Stan na koniec okresu 33 817 38 061

Wyniki wyszukiwania