38c. Zmiana stanu rezerw na niewykorzystane urlopy

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 14 216 15 951
Utworzenie/Odwrócenie rezerw (18) (1 288)
Wykorzystanie rezerw (85) (447)
Stan na koniec okresu 14 113 14 216

Wyniki wyszukiwania