38b. Zobowiązania z tytułu leasingu

31.12.2022 31.12.2021
Zobowiązania (brutto) z tytułu leasingu 335 684 352 353
Niezrealizowane koszty finansowe (16 526) (15 932)
Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych 319 158 336 421
Zobowiązania (brutto) z tytułu leasingu wg terminów zapadalności
do 1 roku 90 708 102 356
powyżej 1 roku do 5 lat 188 480 170 682
powyżej 5 lat 56 496 79 315
Razem 335 684 352 353
Zobowiązania (netto) z tytułu leasingu wg terminów zapadalności
do 1 roku 84 850 97 886
powyżej 1 roku do 5 lat 178 894 161 337
powyżej 5 lat 55 415 77 198
Razem 319 159 336 421

Wyniki wyszukiwania