31.12.2022 31.12.2021
Krótkoterminowe 2 375 767 1 794 292
Koszty do zapłacenia – premie, wynagrodzenia 47 383 41 022
Koszty do zapłacenia – pozostałe 175 844 199 379
Rezerwa na zwroty na ubezpieczenia 271 420 306 955
Rozliczenia międzybankowe 814 674 484 728
Rezerwa na potencjalne zwroty opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 78 923 89 091
Rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 3 338 31 833
Wierzyciele różni 575 826 300 503
Zobowiązania wobec budżetu 64 320 42 624
Przychody przyszłych okresów 64 772 45 613
Zobowiązania z tytułu leasingu 84 850 97 886
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 14 113 14 216
Rezerwy na odprawy emerytalne 3 023 3 402
Rozrachunki z tytułu działalności Millennium Dom Maklerski S.A. 859 9 495
Pozostałe 176 422 127 545
31.12.2022 31.12.2021
Długoterminowe 505 565 482 082
Rezerwy na odprawy emerytalne 30 794 34 659
Zobowiązania z tytułu leasingu 234 309 238 535
Koszty do zapłacenia 4 223 9 173
Zobowiązanie do zapłaty – BFG* 209 209 173 039
Pozostałe 27 030 26 676
31.12.2022 31.12.2021
Razem Inne zobowiązania 2 881 332 2 276 374
– w tym pozostałe zobowiązania finansowe** 1 989 236 1 464 831
* Bank korzysta z możliwości wnoszenia części składek do BFG w formie zobowiązania do zapłaty co polega na rozpoznaniu zobowiązania do zapłaty przy jednoczesnym utrzymywaniu aktywów obciążonych w formie dłużnych papierów wartościowych przechowywanych na odrębnym, utworzonym w tym celu rachunku
** do pozostałych zobowiązań finansowych zalicza się całość Innych zobowiązań z wyłączeniem Przychodów przyszłych okresów, Rezerw na zwroty, Zobowiązań wobec budżetu, Zobowiązania do zapłaty składki dla BFG oraz pozycji Pozostałe.

Według stanu na 31 grudnia 2022 w pozycji „Wierzyciele różni” zostały ujęte zobowiązania z tytułu unieważnionych sądownie hipotecznych kredytów walutowych w kwocie 146 milionów złotych.

Wyniki wyszukiwania