37c. Zmiana stanu rezerw na nierozstrzygnięte sprawy sporne

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 551 176 106 922
Utworzenie rezerw 27 325 113 173
Rozwiązanie rezerw (8 382) (9 463)
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu (175) 0
Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych* 2 017 320 2 305 157
Alokacja do portfela kredytowego (1 610 712) (1 964 613)
Reklasyfikacja 0 0
Różnice kursowe 0
Stan na koniec okresu 976 552 551 176
* Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych zostało szerzej opisane w Rozdziale "Ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych”.

Wyniki wyszukiwania