37b. Zmiana stanu rezerw na udzielone zobowiązania i gwarancje

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 44 354 51 728
Utworzenie rezerw 42 174 55 368
Rozwiązanie rezerw (46 984) (62 805)
Różnice kursowe 73 62
Stan na koniec okresu 39 617 44 354

Wyniki wyszukiwania