36b. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 1 541 144 1 540 209
Zwiększenia, z tytułu: 110 182 40 076
emisja obligacji podporządkowanych 0 0
przejęcie Euro Bank S.A. 0 0
naliczenie odsetek 110 182 40 076
Zmniejszenia, z tytułu: (83 243) (39 141)
rozliczenie długu podporządkowanego przejętego od Euro Bank S.A. 0 0
spłata odsetek (83 243) (39 141)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 1 568 083 1 541 144

W latach 2022 i 2021 Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatności rat kapitałowych lub odsetkowych, ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Wyniki wyszukiwania