35d. Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

Wg stanu na 31.12.2022 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalny umowny termin wymagalności) Rynek notowań
BMCN_012040 243 753 2040-01-25 Vienna MTF

W przypadku powyższych obligacji na dzień 31.12.2022 r. saldo naliczonych odsetek wyniosło 1 253 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2021 r. saldo wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych dla Grupy stanowiły w całości obligacje spółki Millennium Leasing:

Wg stanu na 31.12.2021 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
Millennium Leasing – G13 39 568 2022-05-17
Razem 39 568

W przypadku powyższych obligacji odsetki były naliczane od wartości nominalnej obligacji i płatne w okresach kwartalnych. Na dzień 31.12.2021 r. ich saldo wyniosło 118 tys. PLN.

Wykup bankowych papierów wartościowych (BPW) nastąpił poprzez zapłatę, w terminie wykupu, kwoty rozliczenia, która była wyliczana w dacie ustalenia kwoty rozliczenia z zastosowaniem formuł wskazanych w warunkach emisji. Kalkulacja kwoty rozliczenia odbywała się w oparciu o wskaźniki rynku finansowego lub towarowego.

Wyniki wyszukiwania