35c. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 39 568 558 560
Zwiększenia, z tytułu: 244 278 3 769
emisja bankowych papierów wartościowych 0 0
zakup obligacji z Euro Bank S.A. 0 0
emisja obligacji Banku 242 500 0
emisja obligacji Millennium Leasing 0 0
naliczenie odsetek 1 778 3 769
Zmniejszenia, z tytułu: (40 093) (522 761)
wykup bankowych papierów wartościowych 0 (234 427)
wykup obligacji przejętych od Euro Bank S.A. 0 (250 000)
wykup obligacji Banku 0 0
wykup obligacji Millennium Leasing (39 450) (34 350)
wypłata odsetek (643) (3 984)
Stan na koniec okresu 243 753 39 568

Wyniki wyszukiwania