35b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wg terminów wymagalności

31.12.2022 31.12.2021
do 1 miesiąca 0 0
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 39 450
powyżej 1 roku do 5 lat 0 0
powyżej 5 lat 242 500 0
Odsetki 1 253 118
Razem 243 753 39 568

Wyniki wyszukiwania