35a. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31.12.2022 31.12.2021
Obligacje i bony dłużne 242 500 39 450
Bankowe papiery wartościowe 0 0
Odsetki 1 253 118
Razem 243 753 39 568

Wyniki wyszukiwania