34. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu

Zobowiązania z tytułu sprzedanych dłużnych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu:

31.12.2022 31.12.2021
a) wobec Banku Centralnego 0 0
b) wobec pozostałych banków 0 0
c) wobec klientów 0 18 037
d) odsetki 0 1
Razem 0 18 038

Wyniki wyszukiwania