33c. Zobowiązania wobec klientów wg struktury walutowej

31.12.2022 31.12.2021
W walucie polskiej 86 381 559 81 696 293
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 11 656 957 9 751 222
waluta: USD 3 014 978 2 168 713
waluta: EUR 7 870 175 6 986 586
waluta: GBP 441 125 393 914
waluta: CHF 237 721 182 307
pozostałe waluty 92 958 19 702
Razem 98 038 516 91 447 515

Wyniki wyszukiwania