33b. Zobowiązania wobec klientów wg terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
rachunki bieżące 65 565 271 74 408 748
do 1 miesiąca 12 871 178 7 004 091
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 515 540 5 254 940
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 7 574 732 2 803 883
powyżej 1 roku do 5 lat 4 213 399 1 906 400
powyżej 5 lat 41 336 40 532
Odsetki 257 060 28 921
Razem 98 038 516 91 447 515

Wyniki wyszukiwania