32c. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg struktury walutowej

31.12.2022 31.12.2021
W walucie polskiej 420 538 366 222
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 307 033 173 186
waluta: USD 10 456
waluta: EUR 307 023 172 730
waluta: CHF 0 0
pozostałe waluty 0 0
Razem 727 571 539 408

Wyniki wyszukiwania