32b. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
rachunki bieżące 25 287 63 176
do 1 miesiąca 472 074 22 669
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 119 972 93 900
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 102 000 128 329
powyżej 1 roku do 5 lat 0 229 985
powyżej 5 lat 0 0
Odsetki 8 238 1 349
Razem 727 571 539 408

Wyniki wyszukiwania