32a. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych

31.12.2022 31.12.2021
W rachunku bieżącym 25 287 63 176
Depozyty terminowe 589 046 106 570
Otrzymane kredyty i pożyczki 105 000 368 313
Odsetki 8 238 1 349
Razem 727 571 539 408

Wyniki wyszukiwania