31. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

31.12.2022 31.12.2021
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 380 278 126 402
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 0 0
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 4 784 16 614
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 385 062 143 016

Podział ujemnej wyceny instrumentów pochodnych na poszczególne typy instrumentów został zaprezentowany w nocie (19).

Wyniki wyszukiwania