30a. Aktywa trwałe do zbycia za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
a) wartość na początek okresu 70 67 27 6 18 261 18 431
b) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (64) (40) (27) (6) 0 (137)
c) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na początek okresu 6 28 0 0 18 261 18 295
d) zmiany wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 (6 903) (6 903)
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
e) wartość na koniec okresu 70 67 27 6 11 358 11 528
f) zmiana odpisów z tytułu utraty wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 0 0
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
g) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (64) (40) (27) (6) 0 (137)
h) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na koniec okresu 6 28 0 0 11 358 11 392

Wyniki wyszukiwania