01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Prowizje za prowadzenie rachunków 137 709 131 476
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze 91 497 78 916
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 203 640 212 472
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 14 325 13 425
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych 268 501 235 579
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 174 667 156 824
Prowizje z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa i innych produktów oszczędnościowych 34 930 63 876
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej 15 384 17 259
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę 55 264 72 690
Pozostałe prowizje 31 829 29 733
Razem 1 027 745 1 012 250

Wyniki wyszukiwania