31.12.2022 31.12.2021
Koszty do rozliczenia w czasie 122 025 116 040
Dochody do otrzymania 39 199 34 688
Rozliczenia międzybankowe 0 0
Rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 539 23 469
Należności od dłużników różnych 765 036 411 022
Rozrachunki publiczno-prawne 25 361 57 701
Rozrachunki z tytułu działalności maklerskiej 17 440 22 581
Pozostałe 236 939 221 916
Razem pozostałe aktywa, brutto 1 206 539 887 417
Odpisy aktualizujące (29 405) (29 767)
Razem pozostałe aktywa, netto 1 177 134 857 650
w tym pozostałe aktywa finansowe * 792 809 461 993
w tym pozostałe aktywa długoterminowe 102 157
* w pozostałych aktywach finansowych ujęto całość pozostałych aktywów netto z wyłączeniem Kosztów do rozliczenia w czasie, Rozrachunków publiczno-prawnych oraz pozycji Pozostałe

Według stanu na 31 grudnia 2022 w pozycji „Należności od dłużników różnych” zostały ujęte należności od Société Générale S.A. z tytułu umowy w przedmiocie Zwolnienia z Odpowiedzialności i Gwarancji Dotyczącą Portfela CHF, mającej na celu ograniczenie ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi byłego Euro Bank w kwocie 411,3 milionów złotych.

Według stanu na 31 grudnia 2022 w pozycji „Należności od dłużników różnych” zostały ujęte należności z tytułu unieważnionych sądownie hipotecznych kredytów walutowych w kwocie 179,6 milionów złotych.

Wyniki wyszukiwania