28e. Kwota ujemnych różnic przejściowych, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

​Rok wygaśnięcia różnic przejściowych ​31.12.2022 ​31.12.2021
​Bezterminowo ​10 009 ​12 125
​Razem ​10 009 ​12 125

​Wartość ujemnych różnic przejściowych prezentowana w powyższej tabeli została przeliczona obowiązującą stopą podatkową.

Bazując na zapisach MSR 12 Grupa dokonała kompensaty aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwami z tytułu podatku odroczonego.

​31.12.2022 ​31.12.2021
​Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego ​801 392 ​777 106
​Rezerwa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego ​- ​-
​Razem ​801 392 ​777 106

Wyniki wyszukiwania