​1.01.2022 – 31.12.2022 ​1.01.2021 – 31.12.2021
​Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową ​(22 008)  ​(8 610) 
​Wycena bilansowa instrumentów finansowych ​(3 711)  ​911
​Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych ​14 436 ​1 367
​Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych ​(145 520)  ​(63 532) 
​Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności ​(33 514)  ​1 441
​Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy procentowej ​92 094 ​(41 634) 
​Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe ​71 266 ​(9 548) 
​Świadczenia pracownicze ​933 ​(524) 
​Prawa do użytkowania ​(1 935)  ​(1 810) 
​Rezerwy na przyszłe koszty ​(9 308)  ​6 332
​Wycena udziałów (akcji) ​17 020 ​(11 650) 
​Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości ​2 631 ​(2 250) 
​Pozostałe ​(2 429)  ​(2 386) 
​Zmiany z tytułu podatku odroczonego odniesione na wynik ​(20 045)  ​(131 893) 
 
​Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody ​43 080 ​248 288

Wyniki wyszukiwania