28c. Zmiany z tytułu różnic przejściowych

​31.12.2020 ​Korekty za lata ubiegłe ​Zmiany odnoszone na wynik finansowy ​Zmiany odnoszone na kapitały ​31.12.2021
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową ​7 389 ​(8 610)  ​   ​(1 221) 
​Wycena bilansowa instrumentów finansowych ​(11 273)  ​911 ​(10 362) 
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych ​(2 201)  ​1 367 ​(834) 
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych ​(1 611)  ​(63 532)  ​(65 143) 
Odsetki i dyskonto od kredytów  i wierzytelności ​(77 272)  ​1 441 ​(75 831) 
​Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy proc. ​187 573 ​(41 634)  ​145 939
​Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe ​454 771 ​(9 548)  ​445 223
​Świadczenia pracownicze ​20 398 ​(524)  ​19 874
​Prawa do użytkowania ​8 501 ​(1 810)  ​6 691
​Rezerwy na przyszłe koszty ​87 013 ​6 332 ​93 345
​Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody ​(46 882)  ​248 288 ​201 406
​Wycena udziałów (akcji) ​(23 517)  ​   ​(11 650)  ​(35 167)
​Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości ​57 105 ​   ​(2 250)  ​54 855
​Pozostałe ​1 296 ​(579)  ​(2 386)  ​(1 669)
​Razem ​661 290 ​(579)  ​(131 893)  ​248 288 ​777 106

Wyniki wyszukiwania