28b. Zmiany z tytułu różnic przejściowych

​31.12.2021 ​Korekty za lata ubiegłe ​Zmiany odnoszone na wynik finansowy ​Zmiany odnoszone na kapitały ​31.12.2022
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową ​(1 221)  ​   ​(22 008)  ​   ​(23 229) 
​Wycena bilansowa instrumentów finansowych ​(10 362)  ​   ​(3 711)  ​   ​(14 073) 
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych ​(834)  ​14 436 ​13 602
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych ​(65 143)  ​   ​(145 520)  ​   ​(210 663) 
Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności ​(75 831)  ​   ​(33 514)  ​   ​(109 345) 
​Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy proc. ​145 939 ​92 094 ​238 033
​Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe ​445 223 ​71 266 ​516 489
​Świadczenia pracownicze ​19 874 ​933 ​20 807
​Prawa do użytkowania ​6 691 ​(1 935)  ​4 756
​Rezerwy na przyszłe koszty ​93 345 ​(9 308)  ​84 037
​Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody ​201 406 ​0 ​43 080 ​244 486
​Wycena udziałów (akcji) ​(35 167)  ​17 020 ​(18 147) 
​Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości ​54 855 ​2 631 ​57 486
​Pozostałe ​(1 669) ​1 251 ​(2 429)  ​(2 847)
​Razem ​777 106 ​1 251 ​(20 045)  ​43 080 ​801 392

Wyniki wyszukiwania