27c. Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

​prawa autorskie, patenty i podobne wartości ​oprogramowanie komputerowe (licencje) ​inne wartości niematerialne ​zaliczki na wartości niematerialne ​RAZEM
​a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu ​65 645 ​366 492 ​28 171 ​84 730 ​545 038
​b) zwiększenia
(z tytułu)
​17 328 ​70 519 ​0 ​58 740 ​146 587
​nakłady na wartości niematerialne ​0 ​39 ​0 ​44 239 ​44 278
​inwestycje nieopłacone ​0 ​0 ​0 ​14 501 ​14 501
​przejęcie z inwestycji i zaliczek ​17 328 ​70 480 ​0 ​0 ​87 808
​inne ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​c) zmniejszenia
(z tytułu)
​248 ​7 871 ​1 306 ​88 263 ​97 688
​likwidacja ​248 ​7 853 ​1 306 ​28 ​9 435
​rozliczenie zaliczek do wartości niematerialnych ​0 ​0 ​0 ​88 175 ​88 175
​inne ​0 ​18 ​0 ​60 ​78
​d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu  ​82 725  ​429 140  ​26 865  ​55 207  ​593 937 
​e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu ​33 716 ​304 391 ​10 288 ​0 ​348 395
​f) amortyzacja za okres (z tytułu) ​13 409 ​24 123 ​3 710 ​0 ​41 242
​odpis bieżący (RZiS) ​13 657 ​28 127 ​5 016 ​0 ​46 800
​likwidacja ​(248) ​(3 987) ​(1 306) ​0 ​(5 541)
​inne ​0 ​(17) ​0 ​0 ​(17)
​g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   ​47 125  ​328 514  ​13 998  ​0  ​389 637 
​h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu ​0 ​3 988 ​0 ​0 ​3 988
​i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu ​0 ​3 988 ​0 ​0 ​3 988
​j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu  ​35 600  ​96 638  ​12 867  ​55 207  ​200 312​​​ 

Wyniki wyszukiwania