27b. Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

​prawa autorskie, patenty i podobne wartości ​oprogramowanie komputerowe (licencje) ​inne wartości niematerialne ​zaliczki na wartości niematerialne ​RAZEM
​a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu ​82 725 ​429 140 ​26 865 ​55 207 ​593 937
​b) zwiększenia
(z tytułu)
​17 162 ​34 211 ​261 ​100 363 ​151 997
​nakłady na wartości niematerialne ​5 ​2 ​0 ​87 721 ​87 728
​inwestycje nieopłacone ​0 ​0 ​0 ​12 642 ​12 642
​przejęcie z inwestycji i zaliczek ​17 157 ​29 861 ​261 ​0 ​47 279
​inne ​0 ​4 348 ​0 ​0 ​4 348
​c) zmniejszenia
(z tytułu)
​9 183 ​118 073 ​0 ​47 653 ​174 909
​likwidacja ​4 835 ​117 593 ​0 ​347 ​122 775
​rozliczenie zaliczek do wartości niematerialnych ​0 ​0 ​0 ​47 279 ​47 279
​inne ​4 348 ​480 ​0 ​27 ​4 855
​d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu  ​90 704  ​345 278  ​27 126  ​107 917  ​571 025 
​e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu ​47 125 ​328 514 ​13 998 ​0 ​389 637
​f) amortyzacja za okres (z tytułu) ​8 820 (79 528) ​3 604 ​0 (67 104)
​odpis bieżący (RZiS) ​17 941 ​32 555 ​3 604 ​0 ​54 100
​likwidacja ​(4 773) ​(115 887) ​0 ​0 ​(120 660)
​inne ​(4 348) ​3 804 ​0 ​0 ​(544)
​g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   ​55 945  ​248 986  ​17 602  ​0  ​322 533 
​h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu ​0 ​3 988 ​0 ​0 ​3 988
​inne ​0 ​8 ​0 ​0 ​8
​i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu ​0 ​3 996 ​0 ​0 ​3 996
​j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu  ​34 759  ​92 296  ​9 524  ​107 917  ​244 496​​ 

Wyniki wyszukiwania