01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 0 0
sprzedaż 0 0
wycena metodą praw własności 0 0
Stan na koniec okresu 0 0

Wyniki wyszukiwania